window ['gtag_enable_tcf_support'] = true;

Enskilt avlopp – rätt lösning för dina förutsättningar

Välj rätt lösning för enskilt avlopp till rätt kostnad för det specifika fallet baserat på markförhållanden och kommunens krav i just ditt område. Vi ger dig kostnadsfri rådgivning och hjälp med ditt val av avloppsrening. Ring Watersystems eller använd kontaktformuläret så hjälper vi dig att hitta rätt system för just dina behov.

Hög eller normal skyddsnivå?

Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd om små avloppsanordningar delar in enskilt avlopp i normal eller hög skyddsnivå.

Det finns dessutom två olika skyddsklasser ; miljö- respektive hälsoskydd. Miljöskyddsnivån tar hänsyn till med övergödande ämnen och hälsoskyddet beror av fastighetens känslighet för bakterier.
En fastighet kan faktiskt ha olika skyddsnivå för miljö- och hälsoskydd även om de oftast hänger ihop vilket måste vägas in när man väljer enskilt avlopp.

De yttre förutsättningarna för just din fastighet avgör hur kommunen bedömer dess skyddsnivå. Ligger din fastighet exempelvis nära ett vattendrag har du sannolikt hög miljöskyddsnivå. Hög hälsoskyddsnivå är vanligt om avloppet kommer att hamna nära dricksvattentäkter, badplatser eller djurbeten.

Kontakta alltid din kommun för att få information om vad som gäller i just ditt område när du projekterar för ett nytt enskilt avlopp. För mer information om de olika skyddsnivåerna se även Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd om små avloppsanordningar för hushållsspillvatten, HVMFS 2016:17.

Watersystems & Tranås Cementvarufabrik har rätt lösning för dig!
Till skillnad från företag som säljer enbart en produkt så har vi ett komplett sortiment av produkter för enskilt avlopp och kan hjälpa dig att välja rätt lösning för just din fastighet oavsett skyddsnivå. Välj rätt avloppslösning så sparar du både pengar och miljön.

Slide-1

Välj tekniklösning

Det finns i huvudsak tre olika varianter av enskilt avlopp:

  • Minireningsverk
  • Sluten tank i kombination med BDT-rening
  • Slamavskiljare med efterföljande infiltration/markbädd

WSB Clean minireningsverk & reningsverk

överlägsen reningsförmåga och ekonomi jämfört med andra minireningsverk, kemfällning och fosforfälla

Ett WSB Clean minireningsverk klarar hög skyddsnivå och ger den överlägset bästa reningen och ett problemfritt liv för fastighetsägaren tack vare ett serviceavtal med unika garantier. Watersystems minireningsverk är ett svensktillverkat, beprövat och effektivt biologiskt/kemiskt minireningsverk i betong som är konstruerat för enskilt avlopp i vårt nordiska klimat. 

Tekniken bakom minireningsverket utvecklas i Tyskland och det finns över 50 000 anläggningar i drift i ett tjugotal länder världen över. Det renade vattnet från ett reningsverk leds antingen direkt ut till en recipient (t.ex. vattendrag eller dike) eller till en stenkista/infiltration.

Konkurrerande tekniker för enskilt avlopp inkluderar andra minireningsverksfabrikat, kemfällning i kombination med infiltration samt tät markbädd eller markbädd på burk kombinerat med fosforfälla (fosforfilter med kalkkross i storsäck) – Varken kemfällning eller fosforfälla kommer i närheten av WSB Clean när det gäller funktion eller totalekonomi sett till alla kostnader. Watersystems lämnar dessutom en unik 20 årig funktionsgaranti för WSB Clean, en garanti som kan förlängas så länge betongbehållaren är hel. Helt unikt i en bransch där standard för funktionsgaranti är 0-5 år.

WSB-Clean
Minireningsverk
Sluten tank + Vestelli Biorenare för BDT-rening

Tranåsbrunnen sluten tank används i kombination med Vestellis Biorenare för bad-, disk- och tvätt-vatten (BDT-vatten) i områden där det är förbjudet att installera en infiltrationsanläggning eller där det inte är tillåtet med utsläpp av WC-avlopp. Toalettvattnet separeras från övrigt spillvatten och leds till tanken. Resten av spillvattnet, det så kallade grå-/BDT-vattnet, leds till en Biorenare från Vestelli. Biorenaren är en komplett allt-i-ett-lösning bestående av endast en betongbehållare.

För fastigheter utan installerad WC är en Biorenare dessutom den perfekta kompaktlösningen för rening av enskilt avlopp bestående av endast BDT-vatten. Bara en behållare och inget behov av markinfiltration.

Läs mer här och kontakta oss så berättar vi mera om Vestellis produkter.

BDT-sluten-tank
Slamavskiljare med infiltration

Slamavskiljare följt av en infiltration eller markbädd används vid normal miljöskyddsklass. En infiltration är en lösning för enskilt avlopp som sprider slamavskiljt vatten över markens jord- och gruslager där det på sin väg nedåt renas innan det till slut tas upp av grundvattnet. En markbädd används istället för infiltration om markens genomsläpplighet är dålig. En markbädd har flera lager:
Ett spridarlager med 80 cm finsand under och därunder ett uppsamlingslager som samlar upp det renade vattnet och leder det vidare till en recipient, t.ex. ett vattendrag eller dike. Slamavskiljaren Tranåsbrunnen tillverkas och marknadsförs av vårt moderbolag Tranås Cementvarufabrik.

Slamavskiljare med infiltration eller markbädd kan i teorin uppgraderas för att klara även hög miljöskyddsklass genom att komplettera med ytterligare reningssteg. Ett alternativ är att komplettera med  större slamavskiljare + kemfällning (för ett avlopp med infiltration), eller (för ett avlopp med markbädd) genom att lägga till en fosforfälla.

Det är dock ofta kostsamt att komplettera ett enskilt avlopp varför det ofta är bättre att byta till ett minireningsverk i betong som framtidssäkrar anläggningen – särskilt om den befintliga anläggningen är äldre än 5-10 år. För att en anläggning med markbädd och fosforfälla skall fungera krävs dessutom att markbädden skall vara tät, dvs ha en gummiduk underst. De allra flesta markbäddar är inte täta varför alternativet med fosforfälla faller bort. Fosforfiltersäckar är dessutom dyra och inte kostnadseffektiva, skall bytas vartannat år och det har publicerats flera stora studier som visar att en fosforfälla ofta inte fungerar särskilt bra då den är känslig för höga halter av organiska ämnen.

Infiltration
Sluten tank + BDT-lösning

Tranåsbrunnen sluten tank används i kombination med separat rening för bad-, disk- och tvätt-vatten (BDT-vatten) i områden där det är förbjudet att installera en infiltrationsanläggning eller där det inte är tillåtet med utsläpp av WC-avlopp. Toalettvattnet separeras från övrigt spillvatten och leds till tanken. Resten av spillvattnet, det så kallade grå-/BDT-vattnet, leds till en TranåsBrunnen slamavskiljare 1 m³ och därefter till en mindre traditionell infiltration. Vårt moderbolag Tranås Cementvarufabrik tillverkar och marknadsför ett brett sortiment av lösningar för enskilt avlopp, däribland slutna tankar och slamavskiljare. Företaget har över 60 års erfarenhet av betonggjutning och var med Tranåsbrunnen först på marknaden med helgjutna trekammarbrunnar i betong.

BDT-sluten-tank
watersystem-hus
Har du en fritidsfastighet?
I så fall är WSB Clean minireningsverk bästa lösningen!

I ett fritidshus har man alltid varierande belastning och ojämn tillförsel av avloppsvatten till sin avloppsanordning – detta har många minireningsverk mycket svårt att klara.

WSB Cleans tåliga virvelbäddsteknik i kombination med vår exakta dosering av flockningsmedel gör att systemet är en lösning för enskilt avlopp som lämpar sig utmärkt för installation på fritidsfastigheter. Biobädden klarar upp till 6 månader utan nytillförsel av avloppsvatten utan att biomassan, och därmed reningen, påverkas. Vid så lång frånvaro som 4–6 månader är det dock viktigt att man resterande del av året använder reningsverket kontinuerligt.

Enstaka hushåll

Samfälligheter

Fabrik-ikon

Företag & kommuner

Watersystems Sverige AB

Bronsgatan 1
573 38 Tranås

info@watersystems.se

Org. Nr: 556920-8357

Kontorets öppettider

måndag-torsdag
07.00-16.00

fredag
07.00-15.00

› Kontakta oss