window ['gtag_enable_tcf_support'] = true;

WSB Clean minireningsverk för enstaka hushåll

För villan och sommarstugan är WSB Clean 1 hushåll (5 PE) bästa valet.

Reningsverket i betong levereras i två olika utföranden; med en behållare eller med två behållare. Fördelen med två behållare är att de blir lättare att transportera och lyfta på plats om det t.ex. är trångt på platsen eller framkomligheten är begränsad. Det är ingen prisskillnad så kostnaden behöver inte påverka valet.

Dela ett minireningsverk med grannen?

Om ni är två eller flera grannar som behöver en ny avloppslösning kan ni med fördel gå ihop och köpa ett WSB Clean minireningsverk tillsammans. Inköpskostnaden och den framtida driftskostnaden blir markant lägre per hushåll.

Fritidsfastighet? WSB Clean är lösningen!

WSB Clean fungerar tack vare sin biobädd utmärkt även till fritidshus som står tomma under längre perioder. Fritidsboendets varierande belastning och ojämna tillförsel av avloppsvatten är annars något andra minireningsverk som använder annan teknik har mycket svårt att klara.

Den rörliga biobädden i ett minireningsverk från Watersystems klarar upp till 6 månaders avbruten tillförsel av avloppsvatten innan mängden biofilm och därmed reningsförmågan långsamt minskar.

watersystem-hus
ett styrskåp för reningsanläggning med WSB Clean för enstaka hushåll

Fakta

WSB Clean minireningsverk finns från 1 hushåll (5 PE) och uppåt. WSB Clean är ett komplett reningsverk för hantering av allt spillvatten från hushållet. Systemet bygger på MBBR-teknik (dränkt rörlig markbädd) en teknik med hög reningskapacitet ursprungligen framtagen för stora kommunala reningsverk. Tillverkningen av reningsverken sker vid Tranås Cementvarufabrik i Småland.

WSB Clean är mycket driftsäkert tack vare hög kvalitet på brunnar och ingående komponenter – endast rostfria material används. Robustheten kombineras med serviceavtalets fjärrövervakning som loggar driften dygnet runt med larmfunktion till Watersystems.

Våra kunder utför ingen egenkontroll eller service. Förutsatt att man kan utföra en standardinstallation så sköter Watersystems all övervakning och service.

En stor fördel med WSB Clean minireningsverk är att de kan placeras i princip var som helst. Betongbrunnar påverkas inte av tjäle och kan installeras djupt för hus med källare och suterränghus. De flyter inte upp och kräver ingen dyr fastgjutning eller annan förankring. Dessutom kan man ofta använda befintliga massor istället för finsand för återfyllnad vilket spara mycket pengar för fastighetsägaren.

Samtliga WSB Clean minireningsverk klarar givetvis hög miljöskyddsnivå eller bättre.

2 olika varianter för enstaka hushåll. 1 brunn respektive 2 brunnar-.

2 olika lösningar för 1 hushåll – Allt i en brunn alternativt en inledande slamavskiljare med en teknikbrunn i serie.

Vad innebär personekvivalent (pe)?

Antalet personekvivalenter (pe) är ett mått på hushållets storlek och anläggningens kapacitet. 1 pe motsvarar föroreningsbelastningen från 1 person under ett dygn, dvs mängden fosfor, kväve och organiska ämnen som varje boende bidrar med till spillvattnet. För enstaka hushåll gäller att 1 hushåll alltid är lika med 5 pe i kommunens bedömning.

På platser där många olika människor bidrar till totala belastningen (restauranger, sporthallar, fabriker) gör man en dimensioneringsberäkning för att kalkylera antalet pe som besökarna motsvarar.

Watersystems Sverige AB

Bronsgatan 1
573 38 Tranås

info@watersystems.se

Org. Nr: 556920-8357

Kontorets öppettider

måndag-torsdag
07.00-16.00

fredag
07.00-15.00

› Kontakta oss